Dàn loto kết ngày 2/11/2020

Nay em kết dàn :
22,77,
23,32,
67,76,
69,79,
82,92,
95,59,
23,32,
07,70,
85,95,
24,42,
89,98
12,21
61,16,
48,84,
00,55