Dàn đặc biệt ngày 1/11/2020

TỔNG GHÉP 7 DÀN ĐẶC BIỆT GẦN NHẤT VÀ LOẠI BỎ TRÙNG ĐƯỢC DÀN 49 SỐ
00, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98
LOẠI TRỪ NGÀY ĐÃ NUÔI VỀ VỀ LỌC CÒN 46 SỐ
00, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98

Dàn trên chơi cho ngày 1/11/2020

Đc lấy từ https://ketqua360.com/cong-cu-loc-dan-dac-biet-nuoi-vip.html

Ở dàn tổng hợp dưới cùng chơi trong ngày, chúc cả nhà rr